an original mahou shoujo × xianxia webnovel
launching 1 October 2020