an original mahou shoujo × xianxia webnovel
launching 29 September 2023